ARTICLE

VIDEOS

QUOTE

LATEST ARTICLES

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%94
ARTICLE

เราต่างมีเรื่องอยากพูดอยากบ่นอยากระบาย แต่ไม่พูด

เราต่างมีเรื่องอยากพูดอยากบ่นอยากระบายแต่สุดท้ายก็ได้แต่เก็บไว้ในใจอยู่แบบนั้นเพราะเรื่องบางเรื่องพูดไปก็เหนื่อยเปล่าพูดไปก็เท่านั้น ทะลุผ่านหูแล้วผ่านไป
Continue reading
12344